آموزش تکنیک های CSS – افزایش سرعت , کاهش مصرف پهنای باند – CSS Sprite - webtarget.ir


Css Sprite چیست و چگونه می تواند به کاهش مصرف پهنای باند و افزایش سرعت وب سایت کمک کند؟بعد از استفاده از تکنیک CSS Sprite

تعداد درخواست حجم تصاویر زمان بارگذاری
2 request + 1 request Html Page 7.23 kb ( 1 file , Icon) + 4.32 kb ( 1 file , Roll Over Button) = 12.8 kb 570 ms


موس را بر روی دکمه بیاورید

قبل از استفاده از تکنیک CSS Sprite «